Điều Khoản & Điều Kiện

Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng (các) Trang web BK8.

Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web được đăng tải theo thời gian, đồng thời được kết hợp ở đây nhằm mục đích tham khảo.

1. Định nghĩa

1.1 Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và sự tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ “Chơi thực” nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “về chúng tôi” trong bối cảnh tương ứng. Các điều khoản này được kết hợp tham khảo cùng lúc với “Quy tắc đặt cược”, “Chính sách bảo mật” và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web và Thông tin được bao gồm trong đó (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện”).

1.2 “Trò chơi” có nghĩa là hệ thống chơi trò chơi internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp trên Trang web; “Đặt cược” hoặc “chơi thực” cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên (các) Dịch vụ trên Trang web;

“(Các) Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ;

“Phần mềm” nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và (các) Dịch vụ

“Thể thao” có nghĩa là hệ thống các cược trực tuyến có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và hoạt động chơi trò chơi trực tuyến.

“Dịch vụ” nghĩa là (các) Phần mềm và (các) Trò chơi

“Tài khoản hoặc Tài khoản của bạn” nghĩa là tài khoản do bạn mở để sử dụng nhằm quản lý việc thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

2. Sử dụng trang web

2.1 Anda hanya bisa bermain apabila:

 • 18 tuổi trở lên; và
 • Đã đến tuổi mà bạn có quyền hợp pháp để chơi Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.
 • Bạn không được phép đăng ký trên Trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn là cư dân của Aruba, Úc, Bonaire, Curacao, Pháp, Iran, Iraq, Hà Lan, Saba, Tây Ban Nha, St Maarten, Statia, Hoa Kỳ hoặc các cơ quan phụ thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Chúng tôi có quyền từ chối khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào kể trên và trên các khu vực pháp lý nói trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

2.2 Nếu bạn không được phép, Công ty có quyền:

 • Ngay lập tức ngăn chặn việc bạn tham gia Trò chơi và rút lại tài khoản của bạn
 • Báo cáo về bạn với các cơ quan có thẩm quyền

2.3 Nhấp vào nút “THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ ” ทtrong quá trình đăng ký của bạn, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

 • Bạn ít nhất 18 tuổi và/hoặc có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này;
 • Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và
 • Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

2.4 Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển giao bất kỳ tài sản nào có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và / hoặc yêu cầu liên quan đến những tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc bằng cách khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm không giới hạn ở việc cản trở, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, giả định và / hoặc tặng quà hợp tác với người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân tự nhiên hoặc hợp pháp, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào

3. Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và bổ sung các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của chúng tôi sau khi có sự cập nhật và sửa đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về những sửa đổi, cập nhật và / hoặc bổ sung đó.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc hiển thị cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về Công ty và đơn vị cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không được bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng mọi cách thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người, trang web, hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Công ty và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

5. Điều kiện sử dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc rằng bị cấm bởi và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn:

 • Rằng bạn đang hành động thay mặt bạn và trong khả năng cá nhân của bạn và không phải bằng danh nghĩa người khác;
 • Rằng bạn không bị hạn chế bởi khả năng pháp lý hạn chế;
 • Rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc;
 • Rằng bạn đủ tuổi từ 18 trở lên
 • Rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng (các) Dịch vụ này;
 • Rằng bạn không đang sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • Rằng bạn không đang tiến hành các hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn được mở với chúng tôi để kết nối đến các hoạt động đó.
 • Rằng bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;
 • Để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên hoặc mật khẩu tài khoản của bạn;
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn cho dù có truy cập và / hoặc sử dụng đã được ủy quyền hoặc được biết bởi bạn hay không;
 • Không sử dụng (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào cản trở hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và (các) Trang web này cho người dùng khác;
 • Không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;
 • Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, (các) Phần mềm, (các) Dịch vụ và / hoặc (các) Trang web;
 • Rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web là hợp pháp và không bị cấm theo luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà tại đó bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;
 • Không đăng tải lên hoặc truyền tới (các) trang web và / hoặc (các) thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn, hoặc các tài liệu phản đối sắc tộc, khiêu dâm, hoặc bất kỳ điều gì có thể bị coi là phạm tội hình sự;
 • Rằng bạn không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc là người thân của bất kỳ đối tượng đã nói ở trên.
6. Đăng ký và thành viên

6.1 Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần thông báo đến bạn hoặc nêu bất kỳ lý do nào.

6.2 Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm cả số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

6.4 Trách nhiệm của bạn là giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành (các) thanh toán.

6.5 Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và / hoặc sử dụng và tham gia (các) Dịch vụ.

6.6 Chúng tôi yêu cầu các bằng chứng thêm về nhận dạng và tuổi từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: thẻ chứng minh với hình ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết thông tin của bạn, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi có liên quan ngay lập tức.

6.7 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với bạn.

7. Đặt cược

7.1 Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc đặt cược áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và theo các Điều khoản và Điều kiện tương ứng. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc đối tượng tham gia không chính xác được thể hiện cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống trò chơi của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

7.2 Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

7.3 Công ty có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu người ta tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc có hành vi gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc gây tổn hại đến tinh thần cá cược thông thường. Mọi khoản tiền thắng cược và/hoặc khoản thanh toán bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị coi là bị mất và không hợp lệ.

7.4 Bất kỳ hình thức “đặt cược bất thường” nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bots” trên Internet sẽ là bị hủy mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

7.5 Bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây:

 • Tên của bạn;
 • Số tài khoản của bạn;
 • Tên đăng nhập và mật khẩu của bạn

7.6 Cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi Công ty khi mã số giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

7.7 Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được xác nhận tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào do lỗi vẫn có thể đặt cược được sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc khi biết kết quả của sự kiện, Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ việc đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào sẽ được toàn quyền quyết định của Công ty.

7.8 Trừ khi có quy định khác, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày trận đấu hoặc sự kiên kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

7.9 Công ty không công nhận các trò chơi hoặc sự kiện bị hoãn, dừng, các cuộc phản đối hoặc các quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cượ

7.10 Bạn nhận biết rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp đều có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược đặt. Trong trường hợp có lỗi, sai lệch hoặc lỗi hệ thống dẫn đến tỉ lệ cược, đường hoặc cược chấp, BK8 có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng sẽ không bắt buộc) phải nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, đường và tỷ lệ chấp chính xác.

7.11 Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan sau đó, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có tính quyết định.

8. Giấy phép Phần mềm

8.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm mà bạn có thể truy cập được là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, phát sóng, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người khác, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc thiết bị khác.

8.2 Công ty cho phép bạn một cách cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn (“Giấy phép”) cho phép rằng việc cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua một Thiết bị trong đó bạn là người dùng chính.

8.3 Phần mềm được Công ty cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ

8.4 Bạn không được phép:

 • Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác;
 • Sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;
 • Thuê, cho thuê, cấp phép phụ hoặc chuyển giao Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;
 • Dịch, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, điều chỉnh, tạo hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm; hoặc
 • Sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành.
9. Giải quyết các giao dịch

9.1 Công ty có quyền không xử lý giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên của chủ thẻ và Tên đăng ký.

9.2 Tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược, vui lòng cân nhắc điều này khi đặt cược.

9.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn về bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản do nhầm lẫn và Công ty có quyền hủy bỏ mọi giao dịch liên quan đến số tiền đó. Nếu bạn rơi vào tình huống tiền được ghi nhầm vào tài khoản của mình, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty hoặc làm theo hướng dẫn được cung cấp trong điều khoản và điều kiện của họ để báo cáo những lỗi đó.

9.4 Thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng bạn.

10. Nhận tiền thắng cược

10.1 Tiền thắng cược của bạn từ các cược đã được xử lý được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được rút về theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và khi cung cấp một bản sao chứng minh nhận dạng có hình ảnh hợp lệ và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ

10.2 Tiền sẽ không được giải ngân trong bất kỳ trường hợp nào nếu toàn bộ giá trị của số tiền gửi không được sử dụng hết.

10.3 Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng loại tiền tệ mà tiền gửi được thực hiện.

10.4 Tài khoản ngân hàng được sử dụng để gửi tiền ban đầu phải trùng với tên tài khoản đã đăng ký.

10.5 Công ty có quyền tính phí tài khoản của bạn để trang trải mọi chi phí hợp lý liên quan đến cả việc gửi và rút tiền.

11. Khuyến mãi

11.1 Tất cả các ưu đãi khuyến mãi được giới hạn một lần cho mỗi người. Nghĩa là một địa chỉ cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc). Nếu có bất kỳ sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, tất cả tiền thưởng và số tiền thắng cược sẽ bị tịch thu.

11.2 Doanh thu của tất cả các loại trò chơi trên bàn không trực tiếp (ví dụ: Xì dách, Xì phé video, Craps, American Roulette, Baccarat và các trò chơi trên bàn không trực tiếp khác) và các trò chơi không phải trò chơi xèng, sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu này trừ khi được nêu CỤ THỂ.

11.3 Chỉ những cược hợp lệ đã được giải quyết với kết quả thắng/thua mới được tính vào doanh thu thực tế.

11.4 Doanh thu yêu cầu của tất cả các khoản tiền thưởng sẽ không được tính cho hoàn trả hợp lệ.

11.5 Tiền thưởng đã cho chỉ có giá trị trong ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày chúng được phát hành, trừ khi có quy định khác trong điều khoản và điều kiện của tiền thưởng. Nếu người chơi không thực hiện giá trị đặt cược tiên quyết trước khi hết hạn, quỹ tiền thưởng và số tiền giành được bằng cách sử dụng quỹ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người chơi.

11.6 BK8 có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi, dừng, hủy bỏ và / hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

11.7 Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy vào bất kỳ lúc nào.

11.8 Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mại.

11.9 Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hoạt động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

12. Lạm dụng khuyến mại và chơi không thường xuyên

12.1 Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với việc lạm dụng tiền thưởng, gian lận, lợi dụng chúng tôi một cách không công bằng và / hoặc hoạt động đáng ngờ khác, và chúng tôi có quyền chặn và xóa tiền thưởng, tiền thắng liên quan và / hoặc tiền gửi từ các tài khoản mà chúng tôi nghi ngờ, tại hướng duy nhất của chúng tôi, là tham gia vào các hoạt động hoặc hành vi đó.

12.2 Chúng tôi có quyền xem xét hồ sơ và nhật ký giao dịch theo thời gian, vì bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý trước điều khoản này. Nếu, khi xem xét như vậy, có vẻ như bạn đang tham gia hoặc cố gắng tham gia vào các chiến lược mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, cho là (i) lạm dụng khuyến mại; và / hoặc (ii) chơi không thường xuyên; chúng tôi có quyền từ chối, giữ lại, thu hồi hoặc rút lại quyền của bạn đối với bất kỳ khuyến mãi, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng nào, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và / hoặc khóa tài khoản của bạn. XIN LƯU Ý rằng trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn ngoài số tiền gửi ban đầu của bạn.

12.3 “Chơi không thường xuyên” bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ một trong các kiểu chơi sau:

 • Cược bằng, không hoặc có tỷ lệ ký quỹ thấp hoặc đặt cược theo phương pháp phòng ngừa sẽ không được chấp nhận dưới mọi hình thức. Ví dụ, đặt cược Đen hoặc Đỏ trên trò quay Roulette hoặc bao gồm hơn 25 trong số 37 số trên bàn; cá cược cả hai bên bao gồm nhưng không giới hạn ở thể thao và sòng bạc trực tiếp;
 • Tiền thắng cược bị trì hoãn, ví dụ: các tính năng “vòng quay miễn phí” hoặc “tiền thưởng” được bắt đầu bằng quỹ tiền thưởng hoặc tiền mặt, sau đó Người chơi bước ra khỏi phần thưởng miễn phí hoặc vòng tiền thưởng, và sau đó hoàn thành sau đó, chẳng hạn như sau khi tiền thưởng đã được đã đặt cược;
 • “Lạm dụng trạng thái trò chơi” trong đó việc sử dụng quỹ tiền thưởng được sử dụng thuần túy để tiến bộ qua các giai đoạn tiền thưởng và sau đó hoàn thành giai đoạn cuối cùng với đặt cược tiền mặt khi quỹ tiền thưởng đã được giải phóng hoặc bị mất; và
 • Để lại các khoản cược lớn trên bàn, chẳng hạn như trong trò Xì dách và quay lại sau khi hoàn thành việc đặt cược tiền thưởng.
 • Dù chúng tôi biết hay chưa biết, việc lợi dụng bất kỳ lỗi, sơ hở, lỗi, lỗi hoặc lỗi nào của phần mềm hoặc hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ trò chơi nào.

12.4 “Lạm dụng khuyến mại” bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức chơi nào sau đây:

 • Hợp tác với những người chơi khác để lạm dụng các chương trình khuyến mãi, cố tình gian lận hoặc các hành vi không công bằng khác;
 • Nạp và rút tiền ngay sau đó với ý định lạm dụng khuyến mại. Ví dụ: gửi tiền để nhận các vòng quay miễn phí, và sau đó đặt cược khoản tiền gửi của bạn chỉ hơn 1 lần giá trị tiền gửi của bạn, hãy bắt đầu rút tiền để không vi phạm điều khoản “Không có tiền thưởng tiền gửi” của Điều khoản trang web;
 • Cho dù chúng tôi biết hay chưa biết, lợi dụng bất kỳ lỗi phần mềm hoặc hệ thống, sơ hở, lỗi, lỗi hoặc thất bại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trò chơi nào; và
 • Sử dụng nhiều tài khoản để nhận tiền thưởng hoặc ưu đãi vòng quay miễn phí nhiều lần.
13. Bồi thường

13.1 Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ Công ty, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con và đại lý của chúng tôi về mọi mất mát, thiệt hại hoặc khiếu nại (cho dù bị cáo buộc, xét xử hay cách khác) (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) mà có thể phát sinh do vi phạm Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Quy tắc cá cược cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc bởi bất kỳ người nào khác truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ bằng cách sử dụng chi tiết thông tin tài khoản của bạn.

14. Từ chối

14.1 Công ty không chấp nhận trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, đại diện của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba từ phạm vi công cộng. Công ty từ chối bất kì và tất cả các bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web và Thông tin, có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài khoản nào, vi phạm hoặc không hoạt động của bên đối tác thứ ba.

14.2 Bất kỳ sự tham gia nào vào Trò chơi đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro. Bằng cách tham giaTrò chơi, bạn thừa nhận rằng bạn không thấy Trò chơi và / hoặc Dịch vụ gây khó chịu, không công bằng hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào.

14.3 Một số khu vực pháp lý đã không đề cập đến tính hợp pháp của cá cược trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài trong khi những khu vực khác đã đặc biệt xem cá cược trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai cũng nên sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ khi việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ và Trang web không nên được hiểu là lời đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi lúc bạn tuân thủ luật pháp mà bạn chịu sự chi phối và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

14.4 Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cho là do Trang web hoặc nội dung của nó gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc sự thất bại trong truyền tải, liên lạc, bất kỳ việc sử dụng của bất kỳ người nào hoặc sử dụng sai trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Công ty từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm trong phạm vi cho phép theo luật pháp và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, rằng mọi thư tín điện tử được gửi qua máy chủ đều không có vi-rút hoặc lỗi.

14.5 Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình cần thiết và các yếu tố cần thiết để sử dụng các dịch vụ được tối đa hóa. Bạn thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể bị sửa đổi hoặc bổ sung.

14.6 Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ quyết định kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn) các dữ liệu của Công ty sẽ là cơ sở có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản bạn tham gia trò chơi, hoạt động dẫn đến và các trường hợp xảy ra.

14.7 Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào trong vấn đề này.

14.8 Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn chấp nhận bồi thường cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và liên kết chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kể Công ty đã được thông báo về khả năng như vậy hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh đối với bạn chống lại chúng tôi.

14.9 Tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc tương tự với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Khi sử dụng trang web này, được coi là bạn đã đọc, hiểu và thừa nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và từ chối trách nhiệm.

15. Hủy bỏ, chấm dứt và đình chỉ tài khoản

15.1 Công ty có quyền hủy bỏ mọi khoản tiền thắng cược, đóng băng và tịch thu bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và / hoặc đóng tài khoản của bạn mà không cần nguyên nhân vào bất kỳ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu:

 • Bạn có nhiều tài khoản đang hoạt động với Công ty;
 • Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để tham gia và gửi tiền
 • Bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;
 • Bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;
 • Bạn đã không cung cấp các thông tin nhận dạng được yêu cầu;
 • Bạn không thuộc độ tuổi hợp pháp;
 • Bạn truy cập và tham gia (các) Dịch vụ từ khu vực nơi luật pháp cấm tham gia;
 • Bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào bạn đã thực hiện;
 • Bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • Bạn bị phát hiện gian lận hoặc cố ý gian lận bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào hoặc bạn thuê hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc bạn bị phát hiện liên kết với những người chơi khác để trục lợi Công ty
 • Bạn đã cho phép hoặc đồng ý (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của bạn; hoặc là
 • Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này

15.2 Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị ngưng và / hoặc tài khoản của bạn bị đóng, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn được kích hoạt lại sau khi đã thực hiện các xác minh cần thiết chính xác.

15.3 Công ty giữ quyền đối với việc phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định này liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong tài khoản của bạn, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được mở để xem xét hoặc kháng cáo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hợp lý trước khi tiến hành, trừ khi những trường hợp nêu rằng chúng tôi hợp lệ thực hiện hoặc thực tế không thể làm như vậy.

16. Các trang web bên ngoài

16.1 Liên kết đến các trang web bên ngoài được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện hành hoặc được duy trì.

16.2 Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không có bổn phận về nội dung hoặc thực tế bảo mật của các trang web bên ngoài.

16.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

16.4 Công ty trong mọi trường hợp sẽ không có liên kết hoặc liên quan với bất kỳ tuyên bố, quan điểm, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài.

17. Thêm hoặc ngừng (các) trò chơi

17.1 Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng hoàn toàn của mình, để thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầu, ngừng, tạm ngừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào vào bất kỳ lúc nào.

18. Vi phạm

18.1 Công ty có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục mọi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào (các) Dịch vụ, Trang web và Thông tin cho bất kỳ người cụ thể nào, chấm dứt tài khoản của bạn hoặc chặn tài khoản của bạn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

18.2 Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và công ty liên kết khỏi các tổn hại từ mọi khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, và chi phí, kể cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh như một kết quả của việc:

 • Bạn vi phạm Thỏa thuận, toàn bộ hoặc một phần;
 • Vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba;
 • Việc bạn hoặc người khác sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web bằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn
19. Điều khoản khác

19.1 Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản quyết định trong trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận này.

19.2 Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Công ty và bạn về (các) Dịch vụ và Trang web và thay thế mọi sự sắp đặt, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó.